• 485 Retail: $6300.00
  • 1703 Strad Replica Cello Retail: $7900.00
  • 625 Retail: $7900.00
  • Ming Jiang Zhu A Cello Strad Model Retail: $9500.00
  • Ming Jiang Zhu A Cello Gofriller Model Retail: $9500.00
  • Ming Jiang Zhu A Cello Montagnana Model Retail: $9500.00